Boh je dobrý

BOH JE DOBRÝ

BOH JE DOBRÝ

Boh je dobrý, je lepší ako si myslíš!

Boh je dobrý, je lepší ako si myslíš!

Bootstrap Slider

1. Boh ťa miluje. Stvoril ťa, aby si ho osobne spoznal a má úžasný plán pre tvoj život.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3:16)
„A večný život je v tom, aby poznali teba - jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17:3)
... Čo nám bráni v tom, aby sme spoznali Boha?

2. Človek je hriešny a oddelený od Boha. Preto nemôže spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku.

„...Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rimanom 3:23) Človek bol stvorený preto, aby žil v spoločenstve s Bohom. Keď sa však rozhodol žiť podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle od Boha, jeho spoločenstvo s Bohom sa prerušilo. Túto svojvôľu človeka Biblia nazýva hriechom, ktorý sa prejavuje ako aktívny odpor alebo pasívna ľahostajnosť voči Bohu.

3. Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu. Prostredníctvom Ježiša môžeš spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku.

„No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnici.“ (Rimanom 5:8)
Ježiš vstal z mŕtvych. „Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písma, bol pochovaný a v tretí deň vzkriesený podľa Písma, i ukázal sa Petrovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom...“ (1. Korinťanom 15:3-6)
Ježiš je jedinou cestou k Bohu
„Ježiš mu riekol: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14:6)

4. Ježiša Krista musíme osobne prijať ako Spasiteľa a Pána. Potom môžeme spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku.

Ježiša Krista musíme prijať. „Tým však, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Ján 1:12)
Ježiša prijímame vierou. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Efezanom 2:8, 9) Keď prijmeme Krista, prežijeme znovuzrodenie (Pozri Ján 3:1-8)
Ježiša prijímame osobným pozvaním. [Ježiš povedal] „Hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu...“ (Zjavenie 3:20)
Prijať Ježiša znamená priznať si svoju hriešnosť, obrátiť sa k Bohu, vyznať mu svoje hriechy (urobiť pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do nášho života, odpustí nám a urobí nás takými, akými nás chce mať. Nestačí rozumom prijať, že Ježiš je Boží Syn a zomrel za naše hriechy. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša musíme prijať vierou, rozhodnutím svojej vôle.


Ježiša môžeš prijať vierou v modlitbe, a to aj teraz. (modlitba je rozhovor s Bohom) Boh pozná tvoje srdce, preto nie je dôležité, aké slová volíš – záleží na ich úprimnosti. Môžeš sa modliť napríklad takto:

„Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať. Amen.“


Vyjadruje táto modlitba túžbu tvojho srdca? 
Ak áno, môžeš sa takto modliť a Pán Ježiš vstúpi do tvojho života – tak ako to zasľúbil vo svojom slove. Ako môžeš mať istotu, že Ježiš je v tvojom živote?

Naozaj si prijal Pána Ježiša do svojho života, keď si sa modlil? Spomeň si na jeho slová v Zjavení 3:20 – Kde je teraz Ježiš vo vzťahu k tebe? Ježiš povedal, že vstúpi do tvojho života a stane sa tvojím priateľom, aby si ho mohol osobne poznať. Myslíš, že by klamal? Na základe čoho si môžeš byť istý, že Boh odpovedal na tvoju modlitbu? (na základe dôveryhodnosti Boha a jeho slova)

Biblia zasľubuje večný život všetkým, ktorí prijmú Pána Ježiša.

„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho syna, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1 Jána 5:11-13)


 

Často ďakuj Bohu za to, že Kristus vstúpil do tvojho života a že ťa nikdy neopustí (Hebrejom 13:5). Na základe jeho zasľúbenia si môžeš byť istý, že Ježiš v tebe žije a že už teraz máš večný život. On ťa nikdy nesklame.Nespoliehaj sa na svoje pocity. Pre nás nie sú určujúce naše pocity, ale zasľúbenia slova Božieho – Biblie. Kresťan žije z viery, čo znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a na jeho slovo. Dopredu sa pohneme len vtedy, keď budeme veriť spoľahlivému a nemennému Bohu a zasľúbeniam v jeho slove. Čo sa stalo, keď si prijal Pána Ježiša?

Vo chvíli, keď si vo viere prijal Pána Ježiša do svojho života, stalo sa okrem iného toto:

  • Ježiš vstúpil do tvojho života (Zjavenie 3:20; Kolosanom 1:27)
  • Boh Ti odpustil hriechy (Kolosanom 1:14)
  • Stal si sa Božím dieťaťom (Ján 1:12)
  • Prijal si večný život (Ján 5:24)
  • Začal si žiť novým životom, ktorý ti Boh pripravil a pre ktorý ťa stvoril (Ján 10:10; 2 Korinťanom 5,17; 1. Tesaloničanom 5:18)

Prijatie Ježiša Krista je najvýznamnejšou a najradostnejšou udalosťou tvojho života. Chcel by si teraz poďakovať Bohu za to, čo pre teba urobil? Vďačnosť je jedným zo spôsobov, ktorými môžeme vyjadriť svoju vieru. Teš sa zo svojho nového vzťahu s Bohom.

Ako môže kresťan rásť vo viere?

„Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2. Petrov 3:18). Základom duchovného rastu je neustála dôvera Pánu Ježišovi. V raste ti pomôže:

 • Modlitba – denne sa rozprávaj s Bohom (Ján 15:7)
 • Božie slovo – denne čítaj Bibliu (Skutky 17:11), začni evanjeliom podľa Jána
 • Poslušnosť – poslúchaj Boha vo všetkých oblastiach svojho života (Ján 14:21)
 • Svedectvo – vydávaj svedectvo o Ježišovi svojím životom aj slovami (Matúš 4:19)
 • Dôvera – dôveruj Ježišovi v každej oblasti svojho života (1. Petrov 5:7)

Duch Svätý – umožni mu, aby ťa viedol v každodennom živote a svedectve (Galaťanom 5:16-17; Skutky 1:8)


 

List Hebrejom 10:25 nás napomína, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polien horí jasnejším plameňom. Ak však odložíme jedno bokom, rýchlo vychladne a zhasne. Podobne je to aj s kresťanmi. Pravidelne navštevuj cirkev – ak nepatríš do žiadnej skupiny kresťanov, ktorá vyznáva Krista a učí jeho slovo (Bibliu), zapoj sa do niektorej z nich.
Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1 Jn 1,7)